Prof. Ben-Uri Joseph (deceased)

1908 - 1998

ECE Women Community


.יוסף בן-אורי (הרשדרפר) נולד בתאריך 16.08.1908 בעיר דרוהוביץ’ אשר בפולין
לאחר סיום לימודיו התיכוניים הוא עבר לעיר דרמשטדט שבגרמניה, מקום בו הוא סיים את לימודיו
.בהנדסה ומקום בו המשיך את השתלמותו לקראת התואר דוקטור, לו זכה בשנת 1931
עבודת הדוקטורט של יוסף בן-אורי בוצעה בהנחייתו של פרופ’ פרנקלין פונגה, אשר בתקופתו היה
.מדען בולט מאוד בתחום המכונות החשמליות
.עבודה זו, אשר דנה במכונות קולקטור במומנט התנעה עצמי, פורסמה בצורת ספר

עם קבלת התואר דוקטור בן-אורי עבר לאימפריאל קולג’ אשר בלונדון, מקום בו הוא המשיך להשתלם
בתחום המכונות החשמלעיות ומקום בו עסק בהוראה ובמחקר. במקביל הוא המשיך לפרסם עבודות
.מחקר בעיתונות המדעית הגרמנית
בשנת 1934, בהשפעת אביו העו”ד דר’ הרשדרפר, ומתוך מניעים ציוניים, עלה דר’ בן-אורי לארץ ישראל. תחילת דרכו הייתה כפועל פשוט
.בחברת החשמל, אך לאחר מכן הוא עבד כמהנדס במשמרת הלילה במרכזיה הטלפונית הראשית בתל-אביב יפו

משנת 1936 הוא כהן כמהנדס הראשי וכמנהל של חברת הגז לא”י וזקף לזכותו את התכנון, הפיתוח והביצוע של מתקנים תעשייתים לא
.מעטים. בכלל, בתקופה זו החלה מעורבותו בהצבת יסודות התעשייה בארץ, תוך יעוץ הנדסי ועבודת תכנון מתמשכים
יש לציין שלמרות הבידוד המדעי המוחלט אשר נכפה במלחת העולם השנייה, וכן למרות התנאים שהיו דאז בארץ, המשיך דר’ בן-אורי את
פעילותו המחקרית העצמאית, פעילות אשר בתום המלחמה מצאה את ביטוייה בשורת מאמרים מדעיים, שרובם פורסמו בירחון מדעי
.אוסטרי יוקרתי

.יהי זכרו ברוך

Skip to content